Leerlingenzorg

De coördinatie en bewaking van de zorg voor leerlingen ligt in handen van de intern-begeleiders. Alle leerlingengegevens registreren wij in een klassenmap en in de computer (een digitaal leerlingdossier).
Door de invoering van het nieuwe organisatiemodel, werken de kinderen op verschillende niveaus. We geven op drie verschillende niveaus instructie. Deze instructiegroepen worden drie keer per schooljaar in overleg met de groepsleerkracht en de intern begeleider samengesteld. Per instructiegroep worden de doelen in de vorm van een groepsplan vastgesteld. Aan het eind van het schooljaar, bij de overdracht naar het nieuwe schooljaar, worden de kinderen en de instructiegroepen doorgesproken met de huidige leerkracht, de nieuwe leerkracht en de intern begeleider.

Op onze school hebben we voor kinderen met dyslexie en voor meer- en hoogbegaafden leerlingen een uitgekiende aanpak.

Als blijkt dat een kind veel moeite heeft met de leerstof en dit te specifiek is, om binnen de klas aan te pakken, zal in overleg met de intern begeleider bekeken worden of deze leerling in aanmerking komt voor remedial teaching. De remedial teacher heeft een speciale opleiding hiervoor gevolgd en kan precies in kaart brengen waar het ‘probleem’ ligt en wat deze leerling nodig heeft. De remedial teacher stelt voor deze hulp een handelingsplan op. De remedial teaching is bedoeld voor kortdurende hulp.
De groepsleerkracht, de remedial teacher en de intern begeleider spreken regelmatig de leerlingen door.

Als blijkt dat de extra hulp onvoldoende resultaat heeft, kan de school in overleg met de ouders het kind aanmelden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (P.C.L.). Zij kunnen dan extra onderzoek verrichten. N.a.v. dit onderzoek kan de school en de betreffende leerling externe hulp krijgen of vindt er een eventueel overplaatsing naar een speciale school voor basisonderwijs plaats.