Interne Begeleiding

Sanne Westland is de intern begeleider bij ons op school. De intern begeleider vervult een sleutelpositie in de school: zij heeft te maken met verschillende vragen van de directie, leerkrachten, kinderen en ouders.

Hieronder volgt een opsomming van werkzaamheden die de intern begeleider op de Van der BrugghenSchool uitvoert:

 • De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten die te maken hebben met de zorg voor de leerlingen.
 • Bij de start van het schooljaar vindt er een startbespreking plaats. Hoe is de groep gestart? Hoe zijn de leerlingen gestart?
 • Drie keer per schooljaar vindt er met elke groep een groepsbespreking plaats. Tijdens deze besprekingen overleggen de groepsleerkracht en de intern begeleider over de vorderingen van alle leerlingen van de groep. De toetsuitslagen van het Cito leerlingvolgsysteem worden eveneens besproken. Er wordt overlegd welke methodes en middelen ingezet moeten worden om het onderwijs te optimaliseren. Dit geldt zowel voor de leerlingen met een voorsprong als voor de leerlingen met een achterstand in hun schoolontwikkeling. Soms observeert de intern begeleider in de klas of neemt extra toetsen af.
 • Ze richt zich op collega’s, die ze ondersteunen en coachen.
 • Ze overlegt met de directie en denken mee over toekomstig beleid.
 • De school beschikt over diverse materialen ten behoeve van deze extra hulp. De intern begeleider houdt deze orthotheek up to date.
 • Wanneer blijkt dat de hulp binnen de school niet voldoende toereikend is, zal de intern begeleider extern hulp inschakelen en in gang zetten.
 • De intern begeleiders van “Ichthus” zitten in een ib-netwerk, alwaar ze regelmatig overleg hebben.
 • Groot overleg met de directeuren en intern begeleiders van “Ichthus”.
 • Aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van het Samenwerkingsverband.
 • Gesprekken met collega’s, ouders, ambulant begeleiders, externe contacten etc.
 • Contact leggen met externe instanties.
 • Cito - leerlingvolgsysteem