De Ark Huizen Laag

Downloads

Wij houden u graag op de hoogte door middel van de schoolgids en de info-ABC.

Draaiboek Covid

Info-ABC

MR notulen

Schoolgids

Schoolkalender

Schoolondersteuningsplan

Schoolplan

Vakantierooster


Scholen op de kaart

PCBS de Ark

Een christelijke school

PCBS de Ark is een christelijke basisschool en heeft als kernzin: Groei, bloei, wees jezelf als geen ander. We leren onze leerlingen de 7 zeven gewoonten van Steven Covey. Hiermee leren kinderen dat met de 7 leiderschapsrollen je doelen beter kunt bereiken. Dat je zelfredzaam wordt, sociaal emotionele vaardigheden leert, effectief leert communiceren, beter leert samenwerken met anderen, dat je ondernemend bent en later succesvol bent in je vervolgopleiding.

Elk kind is uniek, geen mens is hetzelfde. Het mooiste wat je kunt worden ben jezelf. Daarom willen wij onderwijs bieden dat aansluit bij onze leerlingen. De Ark biedt zorg in en buiten de klas en zoekt daarbij de samenwerking tussen ouders, leerkracht en leerlingen. Kinderen werken in een leeromgeving waarin zij zich veilig voelen. We willen dat ze horen dat zij gewaardeerd worden en met plezier naar school gaan. We zien al jaren dat de leerlingprestaties ruim boven het landelijk gemiddelde liggen. 

Aan de hand van diverse vragen geven wij u informatie over onze school. Indien u nog meer informatie wenst, verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze kunt u downloaden van onze site.

Hoe geven wij invulling aan onze identiteit?

Dat we een christelijke basisschool zijn, betekent voor ons dat we geloven in een liefdevolle God. Dat Hij liefde is en ons heeft gemaakt, geeft ons leven betekenis. Vanuit dit geloof is er vertrouwen, veiligheid, geborgenheid en weten en leren we onze leerlingen dat er altijd open armen zijn als er een fout is gemaakt. Deze waarden geven we graag mee aan de kinderen of je nu zelf uit een christelijke of niet-christelijke omgeving komt. 

Wie mag je zijn?

Wees jezelf, als geen ander. Jij mag als kind leren en ontwikkelen. We willen je talenten laten ontdekken en laten groeien. Wanneer jij succes hebt, willen we dat vieren. Wanneer je een uitdaging hebt, willen wij je helpen. Jezus leerde: je bent goed zoals je bent. Juist als je fouten maakt, leer je. Jij bent OK.

Wie mag je worden?

We willen dat je je ontwikkelt tot een mens die zich competent voelt en redzaam is. Die zich bewust is van eigen talenten maar ook zelfbewust met uitdagingen omgaat. Je weet dat je van waarde bent. Je staat in contact met je omgeving en weet dat ‘met elkaar’, sterker is dan alleen. 

Wat zijn onze kernwaarden?

Veilig

De Ark biedt een plek waar een kind zich veilig en op zijn gemak voelt. Onze leerlingen maken daarom bij de start van het jaar een missiestatuut. Hierin staat beschreven hoe zij met elkaar een jaar willen leren en spelen. Onze leerlingen bedenken rollen hoe zij deze doelen bereiken. Elke leerkracht schrijft ook een missiestatuut: hierin wordt geschreven wie hij/zij wil zijn voor de leerlingen. Er is een beleid dat pesten tegengaat. In de leerlingtevredenheidspeiling zien we dat kinderen zich, in de praktijk, ook echt prettig en veilig voelen. Elke week wordt er lesgegeven in sociaal-emotionele vorming.

Betrouwbaar

De school wil naast veilig, ook betrouwbaar zijn. Er wordt inhoudelijk goed onderwijs geboden met goede opbrengsten. We willen de kinderen positief en actief betrekken in hun eigen ontwikkeling door doelgericht te werken. De kinderen worden door kennis en kunde voorbereid voor het voortgezet onderwijs. Ook na het verlaten van de Ark is er overleg met het voortgezet onderwijs over onze leerlingen. We gebruiken de informatie als feedback op het onderwijs wat we bieden.

Bruisend

We willen als school het goede vasthouden maar daarnaast blijven doorontwikkelen. Zo wordt het onderwijs op punten bewust anders ingericht: de creatieve en expressieve vakken worden in ateliers aangeboden. We werken met Blink, geïntegreerd zaakvakonderwijs. De vakken geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, topografie, burgerschapsvorming en techniek komen hierin samen. Kinderen leren onderzoekend en thematisch over de wereld om hen heen. We hebben een groen speelplein waar kinderen leren, spelen én zorgen voor groen.

Op welke wijze biedt De Ark zorg aan leerlingen?

Omdat geen kind hetzelfde is en eigen talenten en interesses heeft, spreekt het voor zich dat binnen het onderwijs daar rekening mee wordt gehouden. De instructie van elke les wordt op drie niveaus doelgericht aangeboden. Zo kunnen de kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, langer instructie krijgen aan de instructietafel. Andere kinderen kunnen uitstekend af met een kortere instructie; zij kunnen eerder aan het werk. We streven ernaar om al tijdens de instructie van de les te bepalen welke instructie een kind nodig heeft.

De school heeft een intern begeleider die de kwaliteit bewaakt door o.a. klassenobservaties en gesprekken met de leerkracht over opbrengst. Wanneer er meer zorg nodig is kan een leerling aangemeld worden voor de remedial teaching. Hier gaat een leerling 1 op 1 aan de slag met een eigen leerdoel. Deze ondersteuning is kort: 4 tot 6 weken. Hierna kan een leerling weer mee in de groep. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan kan deze remedial teaching periode worden verlengd. De school werkt samen met Unita: het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Zij kan de school, de leerling of ouders ondersteuning of advies bieden. Naast Unita werkt de school samen met partijen als Jeugd en gezin Gooi en Vecht (JGGV) en Auris. Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en geeft onderwijs. Passend bij wat nodig is. Binnen de Ark is een logopediste werkzaam, een ergotherapeut van Ergokids en Intraverte. Intraverte biedt oefentherpie aan als de ontwikkeling van een kind niet helemaal vanzelf gaat.

PCBS de Ark heeft drie middagen in de week een Plusklas. Deze is voor de leerlingen van de basisscholen van VPCBO Ichthus die een ontwikkelingsvoorsprong of een specifieke leerbehoefte hebben.

In de Plusklas wordt aandacht besteed aan het leren leren (studievaardigheden), het logisch leren beredeneren en het leren leven (sociale vaardigheden). 

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids.

Hoe worden ouders betrokken bij de school?

Op verschillende terreinen helpen ouders actief mee binnen de school. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het werken met ontwikkelingsmateriaal, hulp in de bibliotheek en bij het computeronderwijs. Verschillende malen per jaar wordt de hulp van ouders ingeroepen bij het inrichten van de ‘themahoeken’ bij de kleuters, het ‘flitsen’ van woorden, automatiseringsoefeningen op de computer, bij project- en schoonmaakavonden en voor het vervoer bij uitstapjes met de groep.

We bieden 16 weken atelier onderwijs. De talenten van ouders willen we hier graag bij inzetten. Zo kunt u met een klein groepje een atelier geven of begeleiden.

Ook zijn ouders actief als klassenouder. Daarnaast zijn ouders betrokken in de identiteitscommissie, medezeggenschapsraad en ouderraad.

Wat zijn de ontwikkelingen de komende jaren?

Onderzoekend leren

Bij het zaakvakonderwijs (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) willen we thematisch werken. Leerlingen zullen, na een introductie, werken vanuit een onderzoeksvraag. Bij oudere leerlingen worden er meerdere onderzoeksvragen bedacht. Kinderen gaan met elkaar aan de slag met onderzoek door boeken, ouders, musea en het internet te raadplegen. Uiteindelijk presenteert elk groepje de uitkomst. Bij onderzoekend leren werken de kinderen met de 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren, probleemoplossend denken, creatief denken, ICT en sociale en culturele vaardigheden. Al deze vaardigheden passen in het model 'onderzoekend leren'.

Spelend leren

Sinds een aantal jaren werken we in de onderbouw volgens het concept 'spelend leren'. Elk kind speelt van nature. Wij willen hierbij aansluiten en zo kinderen vanuit intrinsieke motivatie uitdagen. Door een rijke leeromgeving in te richten en bewust na te denken over de rol van de leerkracht kunnen we een passend leer-, en spelaanbod bieden. Komend schooljaar wordt bewegend leren verder vormgegeven en komt hier ook het buitenspelen bij.

Wat houdt het continurooster precies in?

Onze school heeft een vijf-gelijke-dagenrooster. Alle leerlingen gaan elke dag van 8:30 tot 14.00 uur naar school. Dit biedt de kinderen structuur en rust in hun dagindeling. Alle kinderen eten tussen de middag in het lokaal, samen met de leerkracht. De kinderen ervaren het vijf-gelijke-dagenmodel als positief. Elke middag is er lekker veel tijd om te spelen en te ontspannen!

Hoe is de voor- en naschoolse opvang geregeld?

Buitenschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd een leuke middag beleven: dat kan bij buitenschoolse opvang Fantaziehuis De Eikenboom. Het enthousiaste team biedt kinderen de leukste activiteiten aan. Kinderen mogen zelf kiezen of ze zin hebben om mee te doen. Af en toe nodigen we een gastdocent uit voor workshops. In de zomermaanden maken we graag een uitstapje: spelen in het park of zandkastelen bouwen op het strand.

Wij werken vanuit een christelijke levensvisie, met als uitgangspunt dat ieder kind uniek is. We helpen kinderen hun talent te ontdekken door in te spelen op hun interesses.

Ook tijdens de schoolvakanties en studiedagen valt er genoeg bij ons te beleven! Elke vakantie heeft zijn eigen uitdagende thema met creatieve en sportieve activiteiten. Zo maken we met de kinderen van elke vakantie een feestje. De vakantieopvang van De Vijgenboom vindt plaats op deze locatie.

Samen met peuteropvang Fantaziehuis De Eikenboom zijn wij gevestigd in PCBS de Ark. Kinderen op deze school hoeven het gebouw niet te verlaten om naar de buitenschoolse opvang te gaan. Ook werken we samen met de basisschool om zo de kinderen goed te kunnen begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling.

www.fantaziehuis.nl

Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

U bent van harte welkom om kennis te maken met de school. Wanneer u het contactformulier invult, zullen we contact met u opnemen. U kunt natuurlijk ook telefonisch een afspraak maken. Het kiezen van een school is een belangrijke keuze en daarom willen we daar de tijd voor nemen. U wordt bij de kennismaking door de directeur rondgeleid en krijgt daarbij alle informatie over de school. We vinden het belangrijk dat u naast de informatie ook de sfeer kunt proeven.