De Ark Huizen Laag

Downloads

Wij houden u graag op de hoogte door middel van de schoolgids en de info-ABC.

Schoolgids

Info-ABC

Vakantierooster

Schoolkalender

Schoolplan

Schoolondersteuningsplan


Scholen op de kaart

PCBS de Ark

Een christelijke school

PCBS de Ark is een christelijke basisschool en heeft als kernwaarden: veilig, betrouwbaar en bruisend. Elk kind is uniek, geen mens is hetzelfde. Daarom willen wij passend onderwijs bieden om zo goed mogelijk bij onze leerlingen aan te sluiten. De Ark wordt een brede zorgschool genoemd en zoekt de samenwerking met ouders, leerkracht en leerlingen. Kinderen werken in een leeromgeving waarin een kind zich veilig voelt en hoort dat het gewaardeerd wordt en met plezier naar school gaat. We zien al jaren dat de leerlingprestaties ruim boven het landelijk gemiddelde liggen. Met het oog op de toekomst gaan wij werken met onderzoekend leren en atelieronderwijs.

Aan de hand van diverse vragen geven wij u informatie over onze school. Indien u nog meer informatie wenst, verwijzen wij u naar onze schoolgids. Deze kunt u downloaden van onze site.

Hoe geven wij invulling aan onze identiteit?

PCBS de Ark is een christelijke school waar de Bijbel bron en uitgangspunt is. De school gaat uit van de liefde van God en vertaalt dit door liefdevol en respectvol om te gaan met anderen en de schepping, zoals de Bijbel ons dat leert. Vanuit die basis staan wij ook open voor leerlingen met andere geloofsovertuigingen. Wanneer u voor PCBS de Ark kiest, vragen wij de identiteit te respecteren. Wanneer er in de groep gebeden en gezongen wordt, doet iedereen mee.

Vanuit onze christelijke identiteit willen wij onderwijs bieden, waarbij wij oog hebben voor de ontwikkelingskansen van ieder kind. Ouders, school en kind, samen willen wij ernaar streven de talenten optimaal te laten ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen, hoe en wie zij ook zijn. We vatten bovenstaande samen door: Kom aan boord, ook voor jou is er een plekje waar je hoort

Wat zijn onze kernwaarden?

Veilig

De Ark biedt een plek waar een kind zich veilig en op zijn gemak voelt. In elke groep worden 5 regels gehanteerd. Daarnaast maakt een groep elk jaar regels die zij belangrijk vinden. Er is een beleid dat pesten tegengaat. In de leerlingtevredenheidspeiling zien we dat kinderen zich, in de praktijk, ook echt prettig en veilig voelen. Elke week wordt er les gegeven in sociaal-emotionele vorming.

Betrouwbaar

De school is betrouwbaar. Er wordt inhoudelijk goed onderwijs geboden met hoge opbrengsten. De kinderen worden positief actief betrokken in hun eigen ontwikkeling door haalbare doelen en succeservaring te koppelen. De kinderen worden door kennis en kunde voorbereid voor het voortgezet onderwijs. Ook na het verlaten van De Ark is er overleg met het voortgezet onderwijs over onze leerlingen. We gebruiken de informatie als feedback op het onderwijs wat we bieden.

Bruisend

We willen als school het goede vasthouden maar daarnaast blijven door ontwikkelen. Zo wordt het onderwijs op punten anders ingericht: de creatieve en expressieve vakken worden in ateliers aangeboden, ICT krijgt een groeiende rol en wereldoriëntatie zal worden aangeboden binnen het concept ‘onderzoekend leren’ Hierover meer bij de vraag ontwikkelingen. De school werkt met veel nieuwe methodes en vernieuwt komend schooljaar nog een aantal methodes. Er is een nieuw plein ontworpen waarvoor sponsoracties lopen.

Op welke wijze biedt De Ark zorg aan leerlingen?

Omdat geen kind hetzelfde is en eigen talenten en interesses heeft, spreekt het voor zich dat binnen het onderwijs daar rekening mee wordt gehouden. De instructie van elke les wordt op drie niveaus aangeboden. Zo kunnen de kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, langer uitleg krijgen met eventueel herhaling. Andere kinderen kunnen uitstekend af met een kortere instructie; zij kunnen eerder aan het werk.

Voor elk kind wordt gekeken welke instructie passend is. Wanneer een kind extra aandacht nodig heeft omdat het iets goed kan of juist wat meer moeite heeft in de groep, zal de leerkracht binnen de groep hiermee aan de slag gaan. De school heeft twee intern begeleiders die de kwaliteit bewaken door o.a. klassenobservaties en gesprekken met de leerkracht over opbrengst. Wanneer er meer zorg nodig is kan een leerling worden aangemeld worden voor de remedial teaching. Hier gaat een leerling 1 op 1 aan de slag met een eigen leerdoel. Deze ondersteuning is kort: 4 tot 6 weken. Hierna kan een leerling weer mee in de groep. Mocht er meer ondersteuning nodig zijn dan kan deze remedial teaching worden verlengd. De school heeft een samenwerking met Unita. Zij kunnen de school, de leerling of ouders ondersteuning of advies bieden. Naast Unita werkt de school samen met partijen als het Centrum voor jeugd en gezin, Ergokids voor ergotherapie en Auris

PCBS de Ark heeft drie middagen in de week een Plusklas voor leerlingen van de basisscholen van VPCBO Ichthus met een ontwikkelingsvoorsprong of een specifieke leerbehoefte.

In de Plusklas wordt aandacht besteed aan het leren leren (studievaardigheden), het logisch leren beredeneren en het leren leven (sociale vaardigheden). Daarnaast neemt de Plusklas deel aan het techniektoernooi. Dit toernooi wordt georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids.

Hoe worden ouders betrokken bij de school?

Wanneer de school, de leerlingen en de ouders hetzelfde doel voor ogen hebben ontstaat er een positief werkklimaat. De leerkracht en de leerlingen stellen 1 op1 een plan op. Elk kind weet waar zijn/ haar kracht ligt en waar het aan wil werken. Door haalbare doelen op te stellen, doet een kind succeservaringen op. Door deze samenwerking ontstaat een goede werkhouding. We zien dat de kinderen, door doelgericht en bewust te werken, goed presteren en al jarenlang ruim boven de inspectienorm uitstromen.

Op verschillende terreinen helpen ouders actief mee binnen de school. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het werken met ontwikkelingsmateriaal, hulp in de bibliotheek en bij het computeronderwijs. Verschillende malen per jaar wordt de hulp van ouders ingeroepen bij het inrichten van de ‘themahoeken’ bij de kleuters, het ‘flitsen’ van woorden op de computer, bij project- en schoonmaakavonden en voor het vervoer bij uitstapjes met de groep.

Ook zijn ouders actief als klassenouder. Daarnaast zijn ouders betrokken in de identiteitscommissie, gebedsgroep, medezeggenschapsraad en ouderraad.

Wat zijn de ontwikkelingen de komende jaren?

ICT

Momenteel maken wij gebruik van chromebooks bij het rekenonderwijs. Hierbij zullen leerlingen na de instructie de uitwerking in een schrift schrijven om te laten zien dat ze de rekenstrategie kennen. Hierna gaat ze verder met de rekenles met behulp van een chromebook. De software werkt ‘adaptief’ wat betekent dat het zich aanpast aan het niveau van de leerling. De leerkracht monitort de voortgang van het werk in de groep. In het schooljaar 2019-2020 zullen alle leerlingen in de bovenbouw zo werken.

Atelieronderwijs

Om verdieping en verrijking binnen de creatieve vakken aan te bieden wordt er atelieronderwijs aangeboden. Kinderen kunnen, groepsoverstijgend, een atelier uitkiezen waarin ze vier weken een dagdeel per week aan de slag gaan. Koken, drama, houtbewerking, Chinees zijn voorbeelden. Daarnaast betrekken we sportscholen, scouting ed. om ateliers te vullen.

Onderzoekend leren

Bij onderzoekend leren werken leerlingen thematisch, na een introductie, vanuit een onderzoeksvraag. Bij oudere leerlingen worden er meerdere onderzoeksvragen bedacht. Kinderen gaan met elkaar aan de slag met onderzoek door boeken, ouders, musea en het internet te raadplegen. Uiteindelijk presenteert elk groepje de uitkomst. Bij onderzoekend leren werken de kinderen met de 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, communiceren, probleem oplossend denken, creatief denken, ICT en sociale en culturele vaardigheden. Al deze vaardigheden passen in het model 'Onderzoekend leren'.

Plein

De school beschikt over een groot schoolplein. Er zijn concrete plannen om dit te vernieuwen. Er is een prachtig plein ontworpen. Thema is groen en onderwijs. Er zullen glooiingen en gras worden aangelegd. Verstopplekjes en schooltuintjes, houten eilanden, takelconstructies en amfitheater zullen gefaseerd worden aangelegd. Zo zullen spel en onderwijs een rol van betekenis krijgen.

Wat houdt het continurooster precies in?

Onze school heeft een vijf-gelijke-dagenrooster. Alle leerlingen gaan elke dag van 8:30 tot 14.00 uur naar school. Dit biedt de kinderen structuur en rust in hun dagindeling. Alle kinderen eten tussen de middag in het lokaal, samen met de leerkracht. De kinderen ervaren het vijf-gelijke-dagenmodel als positief. Elke middag is er lekker veel tijd om te spelen en te ontspannen!

Hoe is de voor- en naschoolse opvang geregeld?

Buitenschoolse opvang (BSO)

Voor opvang van uw kind voor en na schooltijd verwijzen wij u naar CKO de Ark, www.ckodeark.info. Deze organisatie biedt op onze school voor- en naschoolse opvang aan en peuteropvang voor 2,5 – 4 jarigen. De opvang ligt in het verlengde van het eigen schoolconcept en is herkenbaar aan de protestants-christelijke identiteit. Ook bieden zij opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De twee locaties zijn: Eikenboom en Vijgenboom.

Wat biedt de school aan naschoolse activiteiten?

Na schooltijd wordt er bij ons op school muziekles aangeboden en techniekmodules van Mad Science.