Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs is het orgaan voor medezeggenschap, oftewel inspraak. Het is een orgaan waarin de belangen van het personeel, de ouders en de kinderen worden vertegenwoordigd. Periodiek overleg vindt plaats met de directeur.

De MR van de Ark bestaat uit zes leden. Drie leden vertegenwoordigen het personeel en drie leden vertegenwoordigen de ouders.

Ouders: vacature voorzitter, mw. M. Klein. dhr. G. Mackor
Personeel: mw. A. Witteveen, mw. Y. Westland en mw. N. van Valkenhoef, afgevaardigde naar de GMR namens de Ark

Taak MR

Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat iedereen in de school in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen, zijn gezichtspunten toe te lichten en te verdedigen. De MR heeft advies- en instemmingsrecht over voornemens en besluiten van het schoolbestuur of schoolleiding. De MR vormt hier dus standpunten en meningen over. Voorbeelden zijn, monitoren van de uitvoering van het schoolplan (next step), de schoolgids, formatie-inzet van de school, rugzakbeleid en verhoging/verlaging ouderbijdrage.

Missie MR

Het leveren van zinvolle en effectieve bijdragen aan beleidsmatige zaken van de pcbs de Ark met als doel de kinderen maximaal tot ontplooiing te laten komen in de basisschoolleeftijd.

Visie MR 
De MR ondersteunt de PCBS de Ark om in deze complexe maatschappij de juiste koers te volgen en de identiteit van de school uit te dragen. De MR volgt daarvoor actief de beleidsontwikkelingen van de school en stuurt waar nodig bij. De MR wil open en transparant zijn naar de achterban, bestuur en directie. De MR vormt op deze wijze een brug tussen de ouders en de schoolleiding.

De MR behandelt jaarlijks een aantal terugkerende zaken als:
• De schoolgids
• Begroting
• Formatie leerkrachten
• Vakantieregeling en rooster
• Hoofdlijnen alg beleid voor komend jaar op org. fin. en onderwijsk. gebied.
• Arbobeleid / RIE
• Zorgplan

In het schoolseizoen 2015-2016 gaat de MR zich in elk geval bezig houden met de volgende onderwerpen:
• Invulling Continuerooster
• Passend onderwijs.
• Creëren van stabiliteit en rust op de Ark in de momenteel onrustige tijd.
• Social Media (Twitter, Facebook, enz.)
• Gedragscode (t.w. Identiteit, Houding en gedrag, gebruik van soc. Media, Communicatie, Discriminatie en seksuele intimidatie, Lichamelijk geweld enz.)

Vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Wil je een vergadering van de MR bijwonen? Stuur dan een e-mail (arkmr@hotmail.com). Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen als je een onderwerp in de MR behandeld wilt hebben.

Verslagen vergaderingen: