SWPBS

Schooljaar 2012-2013 zijn wij gestart met een driejarig traject SWPBS. We worden voor dit traject begeleid vanuit ons samenwerkingsverband (UNITA). We zijn hiermee de eerste basisschool binnen het ’t Gooi die hiermee gaat werken! Een primeur dus! 

Schoolwide PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel van de methodiek is om een veilig en positief schoolklimaatte creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van een combinatie van ‘research based’ interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. De methodiek is in de Verenigde Staten en in Noorwegen wetenschappelijk onderzocht en heeft daar haar waarde in de praktijk ruimschootsbewezen. Wanneer PBS op een school is geïmplementeerd, dan hebben de volwassen in en om de 
school op basis van gemeenschappelijk gedragen waarden hun gedragsverwachtingen geëxpliciteerd en op elkaar afgestemd. Deze gezamenlijkeverwachtingen leren zij de leerlingen systematisch aan waardoor de leerlingen beter 
weten wat er in en om school van hen wordt verwacht en de kans dat zij zich hiernaar gedragen toeneemt. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin pro sociaal en leren bevorderend gedrag systematisch positief wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen. De kern van de PBS aanpak 

1.PBS staat voor een schoolbrede aanpak. PBS is een methodiek met een overkoepelende functie. Algemeen bekende preventieprogramma’s en methoden met vergelijkbare uitgangspunten (zoals bijvoorbeeld 
Taakspel, Kanjertraining, de Vreedzame school en diverse anti-pestprogramma’s) passennaadloos in de aanpak. 

2.Preventie staat centraal Scholen die aan de slag gaan met PBS voeren een preventief beleid binnen de school, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag bij alle leerlingen. 

3. PBS-scholen maken gedragsverwachtingen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit gedrag systematisch

- De school stelt haar basiswaarden vast en vertaalt deze naar concreet gedrag.

- Gewenst gedrag wordt structureel aangeleerd, geoefend en herhaald. 

- Gewenst gedrag wordt systematisch bekrachtigd.

- Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels. 

4. De PBS-school stuurt op data over het gedrag van de leerlingen. De school maakt actief gebruik van 
systematische gegevensverzameling. Om systematisch zicht en toezicht te houden op de ontwikkeling van leerlingen en vroegtijdig te kunnen ingrijpen bij problemen, hanteert de school o.a. incidentenregistratie. 

5. Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten. Het samenwerken met de ouders is een 
belangrijk onderdeel van de methodiek. De school ontwikkelt manieren om een positieve band met de ouders op te 
bouwen en met hen samen te werken vanuit  gezamenlijke waarden en verwachtingen. 

6. PBS wordt geborgd met een kwaliteitssysteem. Wanneer scholen werken met PBS, is er expliciete aandacht voor het borgen van de kwaliteit van de methodiek na implementatie. Hiertoe wordt een systeem voor certificering van scholen ontworpen.